Skip to main content

Doa Bapa Kami dalam Berbagai Bahasa Asing di Dunia

Doa Bapa Kami dalam Bahasa Inggris, Yunani, Jepang, Mandarin, Ibrani dan Toraja, dll. - Kabar keselamatan itu juga diberitakan bukan hanya bagi bangsa Israel sebagai bangsa yang menerima janji tetapi juga kepada seluruh dunia. Kepada bangsa-bangsa yang sebelumnya tidak mengenal Allah menjadi percaya karena pemberitaan Injil ke seluruh dunia oleh rasul-rasul.

Doa Bapa Kami dalam Berbagai Bahasa Asing di Dunia
Doa Bapa Kami dalam Berbagai Bahasa Asing di Dunia

Pada kesempatan ini, saya akan berbagi kumpulan Doa Bapa Kami dalam berbagai bahasa di dunia dan daerah di Indonesia. Doa Bapa Kami yang terdapat dalam kitab Injil Matius 6:9-13 yang diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid-Nya.

A. Doa Bapa Kami Dalam Berbagai Bahasa Daerah Di Indonesia


Berikut ini beberapa Doa Bapa Kami dalam berbagai bahasa asing di dunia mulai dari bahasa Indonesia, Yunani, Ibrani, Mandarin, Jepang, Arab, Korea, dan bahasa-bahasa daerah lainnya seperti Toraja, Batak dan lain-lain.

1. Doa Bapa Kami dalam Bahasa Indonesia


Bapa kami yang ada di surga,
Dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah Kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di sorga
Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya
dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami;
dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan,
tetapi lepaskanlah kami dari pada yang jahat
[Karena Engkaulah yang empunya Kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya
Amin.]

2. Doa Bapa Kami dalam Bahasa Toraja


O Ambe'ki dao suruga, (kipalaku)
Anna dipakala'bi' tu sangamMi:
Anna patalo tu ParentaMi
Anna dadi tu pa'poraiamMi lan te lino susi dao suruga.
Benkanni tu silasanna kikande allo iate sia pa'dei tu sala budangki,
susi kami umpagarri' salana to kasalan lako kaleki.
Sia da Mielorangkanni diroso, sangadinna rinding pala'kan da narandankan deata bulituk.
Belanna Kamu tu unnampui Parenta sia kapaan sia kamala'biran sae lakona.
Amin.

3. Doa Bapa Kami dalam Bahasa Kei/Ambon


Yamab Umdok Sorga.
Marfasant Memam.
Ma Mu yangyangun endat.
Ma Mu hahauk enjad na bum ratan, waun vuk na sorga raan.
Umna ver am ler i, mam wear-benau lerleran.
Um'ampun mam sa, waun vuk am'ampun tomat er'ot sa am.
Um'tod amba afa ental am wahid.
Ne Umwer lauk am tav afa sisian.
Amin.

4. Doa Bapa Kami dalam Bahasa Jawa


Kanjeng Rama ing swarga
mugi asma Dalem kaluhurna
kraton Dalem kawiyarna
ing donya inggih kalampahana
karsa Dalem kados ing swargi
abdi dalem sami nyadhong paring Dalem rejeki ing sapunika
sakathahing lepat nyuwun pangapunten Dalem
déné kawula inggih ngapunten dhateng sesami
abdi dalem nyuwun lepat saking panggodha
saha tinebihna saking piawon
Amin.

versi lain:

Rama kawula ing swarga
Asma Dalem kaluhurna
Karaton Dalem mugi rawuha
Karsa Dalem kalampahana
wonten ing donya kados ing swarga
kawula nyuwun rejeki kangge sapunika
sakathahing lepat nyuwun pangapunten dalem
kados dene anggen kawula ugi ngapunten dhateng sesami
kawula nyuwun tinebihna saking panggodha
saha linuwarna saking piawon
Amin.

versi lain:

Dhuh, Rama kawula ingkang wonten ing swarga,
Asma Paduka mugi kasucèkaken.
Kraton Paduka mugi rawuh.
Karsa Paduka mugi kalampahan
wonten ing bumi kadosdéné wonten ing swarga.
Kawula mugi kaparingan rejeki kawula
sacekapipun ing dinten punika.
Saha Paduka mugi ngaputen kalepatan kawula,
kadosdéné kawula inggih ngapunteni tetiyang ingkang kalepatan dhateng kawula.
Punapa déné kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng panggodha,
nanging mugi sami Paduka uwalaken saking piawon.
[Awitdéné Paduka ingkang kagungan Kraton saha wisésa tuwin kamulyan ing salami-laminipun.
Amin.]

5. Doa Bapa Kami dalam Bahasa Jawa Suriname


Duh Bapaké awaké déwé nang swarga
muga Jenengmu kasutyèkna.
Muga kratonmu tumekaa
lan kekarepanmu klakonana
ing donya kayadéné nang swarga.
Nyuwun sandang-pangan saben dina
lan pangapura sangka ing dosa
awit awaké déwé ya ngapura
dosané wong liya.
Nyuwun aja sampèk kenèng goda
nanging luwarana sangka ala.

6. Doa Bapa Kami dalam Bahasa Sunda


Nun Ama di sawarga.
Mugi jenengan Ama nu suci dimulyakeun.
Karajaan Ama mugi rawuh.
Pangersa Ama mugi
laksana di dunya, sapertos di sawarga.
Mugi abdi dinten ieu dipaparin tedaeun nu picekapeun.
Sareng hapunten kalelepatan abdi, sakumaha abdi oge parantos ngahapunten ka nu gaduh kalelepatan ka abdi.
Mugi abdi ulah diterapan cocoba anu abot,
sawangsulna mugi di salametkeun ti panggoda Iblis.
[Wirehi nya Ama nu jumeneng Raja, kawasa sareng mulya, salalanggengna.
Amin.]

7. Doa Bapa Kami dalam Bahasa Batak Toba/Tapanuli


Ale Ama nami na di banua ginjang.
Sai pinarbadia ma goar-Mu.
Sai ro ma harajaon-Mu.
Sai saut ma lomo ni rohaM di banua tonga on songon na di banua ginjang.
Lehon ma tu hami sadari on hangoluan siapari.
Sesa ma dosa nami songon panesanami di dosa ni dongan na mardosa tu hami.
Unang hami togihon tu pangunjunan.
Palua ma hami sian pangago.
[Ai Ho do nampuna harajaon dohot hagogoon ro di hasangapon saleleng ni lelengna.
Amen.]

8. Doa Bapa Kami dalam Bahasa Batak Karo


O Bapa kami si i Surga.
Kam kap Dibata Si Tonggal.
Kam kap Raja kami.
Kam kap si erkuasa i doni janah sura-SuraNdu seh kerina bali ras i surga.
Bereken min man kami nakan cukup i bas wari si sendah enda.
Alemi min salah kami bagi ialemi kami salah kalak kempak kami.
Ola bere bene kiniteken kami tupung ikenai percuban,
tapi pulahi min kami i bas si jahat nari.
(Sabap Kam kap Raja si Simada Kuasa ras Kemulian seh si rasa lalap.
Amin.)

Versi lain

Bapa kami si ni surga.
GelarNdu i Pebadia min.
Reh lah min kinirajanNdu.
Seh lah min bagi peratenNdu
I doni enda bagi ni surga.
Bereken kami nakan cukup bas wari si sendah enda.
AlemiNdu salah kami bagi ni alemi kami salah kalak si lit man kami.
Ula min babaiNdu kami kubas percuban.
Tapi olangi lah kami idur si ilat nari.
[Sebab Kam kap si mada kerajaan ras kuasa ras kemulian si ndekah ndekah na.
Amin.]

9. Doa Bapa Kami dalam Bahasa Simalungun


Ham Bapanami na i nagori atas.
Sai pinapansing ma Goran-Mu.
Sai roh ma harajaon-Mu.
Sai saud ma harosuh ni uhur-Mu
i nagori tongah on songon na i nagori atas.
Bere Ham ma bannami sadari on hagoluhan ari-ari.
Sasap Ham ma dousanami,
songon panasapnami bani dousa ni hasoman, na mardousa dompak hanami.
Ulang ma bobai Ham hanami hu parlajouan,
tapi paluah Ham ma hanami humbani pangagou.
[Ai Ham do simada harajaon ampa hagogohon ampa hasangapon sadokah ni dokahni.
Amen.]

10. Doa Bapa Kami dalam Bahasa Aceh


Jadi meunyoe meudoá-meudoá kheueh lagée nyoe,
Bapak kamoe nyang na dalam syeuruga:
Beuteupeu kudus kheueh nan Droeneueh,
beuteuka kheueh keurajeuen Droeneueh,
beujeuet kheueh keuheundak Droeneueh,
dibumoe lagée lam syeuruga.
Beuneubri kheueh peunajoh kamoe nibak uroenyoe nyang kamoe peureulée.
Beuneupeu amphon kheueh desya kamoe lagée
kamoe ka meu peuamphon ureuëng nyang meudesya ateueh kamoe.
Dan bék kheueh neuba kamoe lam peucubaan,
teuma beuneu peulheueh kheueh kamoe nibak si Jeuhet.
[Kareuna Droeneueh kheueh nyang po keurajeuen, dan kuasa dan keumuliaan sampoe siumu masa.
Amin.]

11. Doa Bapa Kami dalam Bahasa Bali


Ajin titiang sane ring suarga,
parab Palungguh Aji mangda kaluihang.
Pamrentahan Palungguh Aji mangda kadegang,
pakarsan Palungguh Aji mangdaja mamargi iriki ring mrecapada, sakadi ring suarga.
Ring rahinane mangkin, icenja titiang pangan kinum sategepipun.
Ampurayangja iwang titiange,
sakadi titiang ngaksamayang anake sane sampun maiwang ring titiang.
Maliha sampunang titiang kabakta ring genah gegodane,
nanging bebasangja titiang saking I Jaat.
[Santukan Palungguh Aji sane nuwenang pamrentahan, kakuasaan miwah kaluihane langgeng salami-laminipun.
Amin.]

12. Doa Bapa Kami dalam Bahasa Bugis


Ambo’ta ri surugaé:
Iko ritu Allataala iya Séuwaé.
Tennapodo risompa-Ko sibawa ripakalebbi.
Iko ritu Arutta. Tennapodo mapparénta-Ko ri linoé,
na élo-Mu riturusi pada-pada ri surugaé.
Wérékki essoéwé inanré iya riyapparelluwangngé.
Addampengekki polé ri asalatta,
pada-padato pura riyaddampengenna tau iya pasalaé ri idi.
Aja’ taleppessakki ateddéngeng ateppereng wettutta ricobai,
iyakiya taleppessakki polé ri akuwasanna iya mappéjariyé.
[Ikona Arung makuwasa sibawa malebbi lettu mannennungeng.
Amin.]

13. Doa Bapa Kami dalam Bahasa Makassar


O, Manggea ri suruga:
IKattemi Allata’ala Tenaya Ruanna Poro iKatte nisomba siagang nipakala’biri’.
IKattemi Karaenna ikambe. Poro iKattemi ammarenta ri lino,
na nituruki erotTa ri lino kamma ri suruga.
Kisarei ikambe anne alloa apa naparalluanga ikambe.
Kipammopporangi dosa-dosana ikambe,
Sangkamma napammopporammi ikambe tu salaya ri kalenna ikambe.
TeaKi’ balang parekangi ikambe nibeta ri paccobaya passangalinna Kipakabellai ikambe battu ri maja’dalaka [IKattemi Karaeng makoasaya siagang k
Aminang mala'birika satunggu-tungguna.
Aming!]

14. Doa Bapa Kami dalam Bahasa Madura


Rama se jumenneng e sowarga:
Moga asmaepon Junandalem emolja’agiya.
Karaja’annepon Junandalem moga dhatengnga.
Karsaepon Junandalem moga kalakona e bume akadi e sowarga.
Parenge abdidalem rajekke are mangken.
Parenge sapora abdidalem dhari sadajana kasala’an,
akadi abdidalem jugan nyapora sadajana oreng se gadhuwan sala ka abdidalem.
Ja’ maso’agi abdidalem ka dhalem gudha’an,
namong palopoddagi abdidalem dhari se jahat.
[Junandalem rato se molja sareng se kobasa salanjangnga.
Amin.]

15. Doa Bapa Kami dalam Bahasa Tagalog


Ama namin, sumasalangit Ka,
Sambahin ang ngalan Mo.
Mapasaamin ang kaharian Mo,
Sundin ang loob Mo
Dito sa lupa para ng sa Langit.
Bigyan Niyo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw
At patawarin Mo kami ng aming mga sala
Para ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin.
At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso
At iadya Mo kami sa lahat ng masama.
[Sapagkat sa Iyo ang kaharian, kapangyarihan at kaluwalhatian
Ngayon at magpasawalanghanggan.
Amén.]

16. Doa Bapa Kami dalam Bahasa Nias


He ama khöma siso ba zorugo,
yate'amoni'ö döi-U,
yatobali banua-U fefu niha
ya'itörö zomasi ndra'Ugö,
hulö simane ba zorugo
yasimanö göi ba gulidanö
öma sirugi ma'ökhö
be'e khöma ma'ökhö andre
ba efa'ö khöma horöma,
simane fangefa'öma sala ba zifasala khöma;
ba böi ohe ndra'aga ba wanandraigö,
efa'öga ba gafökha
me khö-U mbanua
Awö wa'abölo
Awö lakhömi irugi ba zilöaetu
Yaduhu.

17. Doa Bapa Kami dalam Bahasa Tountemboan Tumompaso (Ma'kele'i (Minahasa))


Amang Kasuruang a si wale karondorang!
Si Maka Ngarang Le'nas i pa' rayo-rayo,
I tongkore'i eng Kapetor wangko',
Ka'awoang i Amang mamuali ang kayobaang iasar ka kele inambale karondorang
Weani'i sicoong kami asi endo anio ipakatoro-toro
Ampungan engkasea'angi'i kakele kami ma'be'e ampung ase kakele tou
Wo ca toro i wali kami angkawangkurang,
Ta'an i tayang ange kami a si lewo.
Ampa'pa' si Amang Kasuruang ke' si Makapetor Wangko',
kawasa wo kale'nasang.
akad ingkaure-ure.
Ulit.

Diterjemahkan oleh: Christian Stevanson Heinrich Purukan, Lompad - Kec.Ranoiapo - Kabupaten Minahasa Selatan.

"Ambah kami sa hang surga:"
"Hanyu Alatalla sa tungkan."
"Hanyu sa nasambah nelang nahormat."
"Hanyu Raja kami."
"Wuah hanyu marentah hang ambau tane,"
"nelang kabahumennu ngalut nuu kala hang surga."
"Ami ma kami hang anrau yiti kutaen sa na parlu daya kami."
"Ampun kami teka kahalaen kami,"
"kala kami haut ngampun ulun sukat bakahalaen anri kami."
"Ada maladar kami kawawaian kaparisayaan tawuk kami napurija,"
"kude sanepah kami teka kuasa sa jahat."
"[Hanyu Raja sa bakuasa nelang mulia hampe kalalawahni]."
"Amin."

18. Doa Bapa Kami dalam Bahasa Dayak Ma'anyan


"Ambah kami sa hang surga:"
"Hanyu Alatalla sa tungkan."
"Hanyu sa nasambah nelang nahormat."
"Hanyu Raja kami."
"Wuah hanyu marentah hang ambau tane,"
"nelang kabahumennu ngalut nuu kala hang surga."
"Ami ma kami hang anrau yiti kutaen sa na parlu daya kami."
"Ampun kami teka kahalaen kami,"
"kala kami haut ngampun ulun sukat bakahalaen anri kami."
"Ada maladar kami kawawaian kaparisayaan tawuk kami napurija,"
"kude sanepah kami teka kuasa sa jahat."
"[Hanyu Raja sa bakuasa nelang mulia hampe kalalawahni]."
"Amin."

19. Doa Bapa Kami dalam Bahasa Bahasa Manado


Torang Pe Bapa Yang Ada di Surga,
torang mo hormat Bapa pe Nama Yang Kudus
Datang Jo Kamari Bapa pe Kerajaan
kong Samua Bapa pe mau mo jadi di bumi
sama deng tu ada jadi di sorga
Kase akang torang makanan
yang cukup voor ni hari
Kong kase ampung akang torang pesala
sama deng torang kase ampung
pa orang yang da beking sala pa torang
Kong jang kase biar torang tagoda
mo beking tu jaha
mar kase lapas akang patorang
dari tu kuasa jaha
Lantaran cuma Bapa tu punya
kerajaan, deng kuasa deng kemuliaan
sampe slama-lamanya.
AMIN

B. Doa Bapa Kami Dalam Berbagai Bahasa Di Dunia


1. Doa Bapa Kami dalam Bahasa Inggris


- Bahasa Inggris kuno sekitar 1000

Fæder ure þu þe eart on heofonum
si þin nama gehalgod
tobecume þin rice
gewurþe þin willa
on eorðan swa swa on heofonum
urne gedæghwamlican hlaf syle us to dæg
and forgyf us ure gyltas
swa swa we forgyfað urum gyltendum
and ne gelæd þu us on costnunge
ac alys us of yfele soþlice.

- Middle English 1384

Oure fadir þat art in heuenes halwid be þi name;
þi reume or kyngdom come to be.
Be þi wille don in herþe as it is doun in heuene.
yeue to us today oure eche dayes bred.
And foryeue to us oure dettis þat is oure synnys as we foryeuen to oure dettouris þat is to men þat han synned in us.
And lede us not into temptacion but delyuere us from euyl.

- 1662 Book of Common Prayer

Our Father which art in Heaven,
Hallowed be Thy Name.
Thy Kingdom come,
Thy Will be done,
On Earth, As it is in Heaven.
Give us this day our daily bread,
And forgive us our trespasses,
As we forgive those who trespass against us.
And lead us not into temptation,
But deliver us from evil.
[For Thine is the kingdom, the power, and the glory,
Forever.]
Amen.]

- International Consultation on English Texts

Our Father in heaven,
Hallowed be your name,
Your kingdom come,
Your will be done,
On earth as in heaven.
Give us today our daily bread.
Forgive us our sins as we forgive those who sin against us.
Save us from the time of trial,
And deliver us from evil.
[For the kingdom, the power, and the glory are yours,
Now and forever.
Amen.]

2. Doa Bapa Kami dalam Bahasa China/Tionghoa


我們在天上的父,
願人都尊祢的名為聖,
願祢的國降臨,
願祢的旨意行在地上,如同行在天上。
我們日用的飲食,今日賜給我們,
免我們的債,如同我們免了人的債,
不叫我們遇見試探,
救我們脫離兇惡,
[因為國度、權柄、榮耀,全是祢的,
直到永遠。阿們! ]

3. Doa Bapa Kami dalam Bahasa Jermanik


- Afrikaans

Onse Vader wat in die hemele is,
laat u Naam geheilig word.
Laat u koninkryk kom.
Laat u wil geskied,
soos in die hemel net so ook op die aarde.
Gee ons vandag ons daaglikse brood,
En vergeef ons ons skulde,
soos ons ook ons skuldenaars vergewe.
En lei ons nie in versoeking nie,
maar verlos ons van die Bose.
[Want aan U behoort die koninkryk en die krag
en die heerlikheid tot in ewigheid.
Amen]

- Anglo-Saxon

Fæder ūre, þū þe eart on heofonum;
Sīe þīn nama gehālgod,
tō becume þīn rīce,
gewurþe þīn willa,
on eorðan swā swā on heofonum.
Urne gedæghwamlican hlāf sele ūs tōdæg,
and forgif ūs ūre gyltas,
swā swā wē forgifaþ ūrum gyltendum,
and ne gelǣd þū ūs on costnunge,
ac ālȳs ūs of yfele, sōþlīce.

- Bahasa Denmark

Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
[For dit er Riget og magten og æren i evighed!
Amen.]

- Doa Bapa Kami Dalam Bahasa Belanda

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
[Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.]

- Bahasa Faro

Faðir vár, Tú, sum ert í Himli.
Heilagt verði navn Títt.
Komi ríki Títt.
Verði vilji Tín,
sum í Himli, so á jørð.
Gev okkum í dag okkara dagliga breyð.
Og fyrigev okkum syndir okkara,
so sum vit eisini fyrigeva teimum, ið móti okkum synda.
Leið okkum ikki í frestingum,
men frels okkum frá tí illa.

- Doa Bapa Kami Dalam Bahasa Jerman

Unser Vater im Himmel,
Dein Name werde geheiliget.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schulden, wie wir unsern Schuldigern vergeben.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Übel.
[Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.]

- Bahasa Gothic

Atta unsar þu in himinam,
weihnai namo þein,
quimai þiudinassus þeins,
wairþai wilja þeins,
swe in himina jah ana airþai.
hlaif unsarana þana sinteinan gib uns himma daga,
jah aflet uns þatei skulans sijaima,
swaswe jah weis afletam þaim skulam unsaraim,
jah ni briggais uns in fraistubnjai,
ak lausei uns af þamma ubilin;
[unte þeina ist þiudangardi
jah mahts jah wulþus in aiwins.
Amen.]

- Bahasa Islandia

Faðir vor, þú sem er á himnum.
Helgist þitt nafn, til komi þitt ríki,
verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni.
Gef oss í dag vort daglegt brauð.
Fyrirgef oss vorar skuldir,
svo sem vér og fyrirgefum
vorum skuldunautum.
Og eigi leið þú oss í freistni,
heldur frelsa oss frá illu.
[Því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin
að eilífu.
Amen.]

- Bahasa Luxembourgish

Eise Papp am Himmel,
däin Numm sief gehellégt.
Däi Räich soll kommen,
däi Wëll soll geschéien
wéi am Himmel sou op der Äerd.
Gëf äis haut eist deeglecht Brout,
verzei äis eis Schold,
wéi mir och dene verzeien,
déi an eiser Schold sin.
Féier äis nët an d'Versuchung,
mä maach äis fräi vum Béisen.
Amen.

- Bahasa Swedia

Fader Vår som är i Himmelen.
Helgat varde Ditt namn.
Tillkomme Ditt Rike
Ske Din vilja, såsom i Himmelen
så ock på Jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss idag
Och förlåt oss våra skulder
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
[Ty Riket är Ditt och Makten och Härligheten
i Evighet.
Amen]

4. Doa Bapa Kami dalam Bahasa Roman


- Doa Bapa Kami Bahasa Perancis

'Notre Père qui es aux cieux!
Que ton nom s'oit sanctifié;
que ton règne vienne;
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien;
pardonne-nous nos offenses,
comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés;
ne nous induis pas en tentation,
mais délivre-nous du malin.
[Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles,
le règne, la puissance et la gloire. Amen!]

Padre Nostro, che sei nei cieli,
Sia santificato il tuo nome.
Venga il tuo regno,
Sia fatta la tua volontà,
Come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
E rimetti a noi i nostri debiti,
Come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
E non ci indurre in tentazione,
Ma liberaci dal male.
Amen.

- Bahasa Portugis

Pai Nosso
Que estais nos Céus,
Santificado seja o Vosso nome.
Venha a nós o Vosso reino,
«Seja feita a Vossa vontade
Assim na Terra como no Céu.
«O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
«Perdoai-nos as nossas ofensas
Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido
E não nos deixeis cair em tentação
E livrai-nos do mal.
Amén.

- Bahasa Rumania

Tatăl nostru care eşti în ceruri,
sfinţească-se numele Tău,
vie împărăţia Ta,
facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele
dă-ne-o nouă astăzi
şi ne iartă nouă greşelile noastre
precum şi noi iertăm greşiţilor noştri.
Şi nu ne duce pe noi în ispită,
ci ne mântuieşte de cel rău.
[Că a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea,
acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.]

- Doa Bapa Kami Bahasa Spanyol

Padre nuestro, que estás en el cielo
Santificado sea tu nombre;
Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad
En la tierra como en el cielo
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas,
Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Y no nos dejes caer en la tentación;
Y líbranos del mal.
Tuyo es el Reino el Poder y la Gloria por siempre Señor,
Amen.

5. Doa Bapa Kami dalam Bahasa-bahasa Slavia


- Bahasa Belarusia

Ойча наш, які ёсьць на небе!
Сьвяціся Імя Тваё.
Прыйдзі Валадарства Тваё.
Будзь воля Твая
Як на небе, так і на зямлі.
Хлеб наш штодзённы дай нам сёньня.
І адпусьці нам грахі нашы,
як і мы адпускаем вінаватым нашым.
І ня ўводзь нас у спакусу,
але збаў нас ад злога.
Защото царството е Твое, и силата и славата, до вековете.
Амэн.

- Bahasa Bulgaria

Отче наш, който си на небесата,
да се свети Твоето име,
да дойде Твоето царство,
да бъде Твоята воля
както на небето, така и на земята.
Дай ни днес ежедневния хляб,
и прости ни дълговете,
както и ние простихме на нашите длъжници.
И не ни въвеждай в изкушение
но избави ни от лукавия.
Защото царството е Твое, и силата и славата, до вековете.
Амин.

- Bahasa Kroasia

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime Tvoje,
dođi kraljevstvo Tvoje,
budi volja Tvoja
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas
i otpusti nama duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Amen.

- Bahasa Ceko

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno Tvé.
Přijď království Tvé.
Buď vůle Tvá
jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštime našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.

- Bahasa Makedonia

Оче наш, кој си на небесата,
да се свети името Твое;
да дојде царството Твое;
да биде волјата Твоја
како на небото, така и на земјата.
Лебот наш насушен дај ни го денес,
и прости нѝ ги долговите наши,
како што им ги проштаваме и ние на нашите должници.
И не не воведи во искушение
но избави не од лукавиот,
зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови.
Амин.

- Bahasa Polandia

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
[Bo twoje jest królestwo, potęga, i chwała na wieki wieków]
Amen.

- Bahasa Rusia

Отче наш, сущий на небесах.
Да святится имя Твое;
да приидет Царствие Твое;
да буде воля Твоя
и на земле как и на небе;
хлеб наш насущный дай нам на сей день,
и прости нам долги наши как и мы прощаем должникам нашим,
и не введи нас в искушение
но избавь нас от лукавого.
Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.

- Bahasa Serbia

Оче наш, који си на небесима,
да се свети име Твоје,
да дође царство Твоје,
нек буде воља Твоја
на земљи као што је на небу.
Хлеб наш насушни дај нам данас
и опрости нам дугове наше
као што и ми опраштамо дужницима својим.
И не уведи нас у искушење,
већ нас избави од зла.
Амин.

- Bahasa Slovakia

Otče náš, ktorý si v nebesiach,
posvät’sa meno tvoje.
Príd’ královstvo tvoje.
Bud’ vôla tvoja
ako v nebi tak i na zemi.
Chlieb náš vezdejší daj nám dnes.
A odpust’ nám viny naše,
ako aj my odpúšt’ame vinnikom svojim.
I neuvod’ nás v pokušenie,
ale zbav nás od zleho.
Lebo tvoje je královstvo i moc i sláva na veky. Amen.

- Bahasa Slovenia

Oče naš, ki si na nebesih,
posveti se ime tvoje.
Pridi kraljestvo tvoje.
Zgodi se volja tvoja
kakor na nebu tudi na zemlji.
Kruh naš vsakdanji daj nam danes.
In odpusti nam dolge naše,
kakor tudi ml odpuščamo dolžnikom svojim.
In ne vpelji nas v izkušnjavo,
nego reši nas zlega.
Ker tvoje je kraljestvo in moč in slava na vekomaj.
Amen.

- Bahasa Ukraina

Отче наш, що єси на небесах!
Нехай святиться Ім'я Твоє,
нехай прийде Царство Твоє,
нехай буде воля Твоя,
як на небі, так і на землі.
Хліба нашого насущного дай нам сьогодні.
І прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.
І не введи нас у випробовування,
але визволи нас від лукавого.
Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь.

6. Doa Bapa Kami Dalam Bahasa-bahasa Baltik


- Bahasa Lithuania

Tėve Mūsų kuris esi danguj!
Teesie šventas tavo vardas,
teateinie tavo karalystė,
Teesie tavo valia
kaip danguje, taip ir zemeje.
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes,
kaip ir mes atleidžiame savo kalininkams.
Ir nevesk mus į pagundą,
bet gelbėk mus nuo pikto.
Nes tavo yra karalystė ir macis ir garbė iki amžių.
Amen.

7. Bahasa-bahasa Ural

- Bahasa Finlandia

Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille anteeksi velkamme,
niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme.
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta
ja voima ja kunnia iankaikkisesti.
Aamen.

- Bahasa Hongaria

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezöknek;
és ne vígy minket kísértésbe;
de szabadíts meg a gonosztól.
[Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökkön örökké
Ámen.]

8. Bahasa Tetun


- Doa Bapak Kami dengan bahasa Timor NTT dan Timor Timur.

AMIN AMA
Amin Ama iha lalean
ami husu ema hotu-hotu
atu haluli ita kan naran
ita kan foho rai atu mai
ita kan hakara dadi ba
iha raik laran nudar iha lalean

ami husu ita ohin atau fo ba ami
ami kan han loro loron nian
no ita atu fo per dua ba ami
ohin nu dar ami mos fo perdua ba ema
ne be na susar amai
noa ita atu daka ami
iha mau finu alaran
ami keta halo salah
no ita atu sori ami hosi at
Amin

9. Bahasa Korea


하늘에 계신 우리 아버지,
아버지의 이름이 거룩히 빛나시며
아버지의 나라가 오시며
아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지소서!
오늘저희에게 일용할 양식을 주시고
저희에게 잘못한 이를 저희가 용서하오니
저희 죄를 용서하시고
저희를 유혹에 빠지지 않게 하시고
악에서 구하소서.
아멘.

10. Bahasa Melayu


Bapa kami yang ada di syurga,
dikuduskanlah nama-Mu
Datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu,
di atas bumi seperti di dalam syurga.
Berikanlah kami rezeki pada hari ini,
Ampunilah dosa kami
seperti kami pun mengampuni orang yang berdosa kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam percubaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
[Kerana Engkaulah yang memiliki kerajaan, kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya.] 
Amin.

11. Bahasa Yunani


Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς·
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
γενηθήτω τὸ θέλημά σου,·
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
[Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν.]

12. Bahasa Latin


Pater noster, qui es in caelis:
sanctificetur Nomen Tuum;
adveniat Regnum Tuum;
fiat voluntas Tua,
sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a Malo.

13. Doa Bapa Kami dalam Bahasa Asli Yesus "BAHASA ARAMAIC (ARAMIK)"


אַבָּא Abwoon
אַבָּא Abwoon d'bwashmaya,
יִתְקַדַּשׁ שְׁמָךְ Nethqadash shmakh,
תֵּיתֵי מַלְכוּתָךְ Teytey malkuthakh.
לַחֲמַנָא דִּי מִסְתְּיָא Nehwey tzevyanach aykanna d'bwashmaya aph b'arha.
הַב לַנָא יוֹמַא דְנָה Hawvlan lachma d'sunqanan yaomana.
וּשְׁבֹק לַנָא חוֹבַינָא Washboqlan khaubayn (wakhtahayn)
כְּדִי שְׁבַקְנָא לְחַיָּבַינָא aykana daph khnan shbwoqan l'khayyabayn.
וְלָא תַּעֲלִנָּא לְנִסְיוֹנָא Wela tahlan l'nesyuna.
Ela patzan min bisha.
Metol dilakhie malkutha wahayla wateshbukhta l'ahlam almin.
Amen.

14. BAHASA HEBREW (IBRANI)


אבינו Avinu אבינו שבשמים
Avinu shebashamayim, yitkadash shemekha.
יתקדש שמך Tavo malkhutekha ye'aseh r'tsonekha
תבוא מלכותך, יעשה רצונך
ba'arets ka'asher na'asah vashamayim.
כבשמים כן בארץ. Ten-lanu haiyom lechem chukeinu.
את לחם חקנו תן לנו הים, u'selach-lanu et-ashmateinu ka'asher
וסלח לנו על חטאינו solechim anachnu la'asher ashmu lanu.
כפי שסולחימ גם אנחנו לחוטאים לנו. Ve'al-tevieinu lidei massah,
ואל תביאנו לידי נסיון, כי אם חלצנו מן הרע. ki im-hatsileinu min-hara.
Ki lakha hamamlakha vehagevurah
Vehatiferet l'olemei olamim.
Amen.

15. BAHASA JAPAN (JEPANG)


Ten ni imasu watashitachi no chichi yo
O-na ga agameraremasu yoo ni
O-kuni ga kimasu yoo ni
Mikokoro ga ten de okonawareru yoo ni
Chi de mo okonawaremasu yoo ni
Watashitachi no higoto no kate o
kyoo mo o-atae kudasai
Watashitachi no oime o o-yurushi kudasai
Watashitachi mo watashitachi ni
Oime no aru hitotachi o yurushimashita
Watashitachi o kokoromi ni awasenaide,
Kuni to chikara to sakae wa tokoshie ni anata no mono da kara desu
Aamen.

16. Bahasa Arab


أبانا الذي في السماء ،
يكون اسم خاصتك مقدس ،
ليأت ملكوتك ،
لتكن مشيئتك
على الارض كما في السماء
يعطينا هذا اليوم
لدينا الخبز اليومي
وسوف يغفر لنا ذنوبنا ،
كما نغفر نحن أيضا الذين ظلموا منا ؛
وتؤدي بنا الا الى اغراء ،
لكن نجنا من الشرير
لأن انت صاحب الامبراطورية
والقوة والمجد إلى أبد الآبدين
آمين

Demikianlah Doa Bapa Kami dalam berbagai bahasa di dunia. Sejujurnya, tujuan artikel ini hanya untuk share artikel Doa Bapa Kami dalam Bahasa Indoneisa, Doa Bapa Kami dalam Bahasa Toraja, dan Doa Bapa Kami dalam Bahasa Inggris.

Tapi berhubung saya menemukan sumber Doa Bapa Kami yang cukup lengkap dalam berbagai bahasa daerah dan dunia maka saya copy and paste aja sekalian. Semoga bermanfaat dan Tuhan Yesus berkati!
Referensi Artikel 

Doa Bapa Kami Dalam Berbagai Bahasa Di Dunia: 
http://kristenprotestanrenungan.blogspot.com/2013/05/doa-bapa-kami-dalam-berbagai-bahasa-di.html
Contact Us: Komentar, saran dan masukan melalui WA 085396717324 dan Gmail Lara4store@gmail.com.